אוצרות חיים – איפה שלימה / מהר"ר שאול דוייק הכהן

אור חדש עלה, לראשונה מזה למעלה ממאה שנה, התחדשו פני ספר "איפה שלימה" על כל חלקיו, בכרך מפואר ומשובב לב.
במהדורה זו מופיע ספר "אוצרות חיים" בנוסח מוגה ומתוקן מכת"י קדום כפי שנדפס במהדורתנו לפני שנים מספר. 
סביבו על הדף מסודרות הגהות הרנ"ש והרמ"ז שכבר נדפסו ברוב מהדורות האוצ"ח, רובן מוגהות ומתוקנות מכתי"ק של מחברים עצמם, בתוספת הגהות חדשות שלא נדפסו מעולם.
פירוש "איפה שלימה" גופו, ערוך ומוגה בדקדוק רב, עם תוספת תיקונים שכתב המחבר בגליון ספרו אחר צאת הספר לאור, ובהשלמת כל ההשמטות במקומן. בהערות הובאו לשונות המפרשים שציין אליהם האש"ל, כדי להקל על הלומדים. 
במדור מיוחד סודרו הגהות תלמידו, מהר"ר יהודה פתייא, שנכתבו על גליון ספר "איפה שלימה" בו הגה ולמד, מפוענחות ומוגהות כראוי.
את הספר פותח מבוא נרחב לתולדותיו, מפעלותיו ושיטתו של בעל ה"איפה שלימה", שנכתב ע"י מורנו הגאון המקובל ראש הישיבה הגרי"מ הלל שליט"א.
מחיר מיוחד לשבוע הספר: 60 

כתיבת תגובה