אמת ליעקב – על הזוהר / רבי יעקב מרג'י

בזהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בשמחה והתרגשות רבה הננו לבשר למסתופפים בהיכל הרשב"י

על השלמת הסדרה של הפירוש הנפלא לספר הזהר

אמת ליעקב

מאת המקובל האלהי מהור"ר יעקב מארג'י ז"ל

ראשון המקובלים ההולכים בעקבות האר"י ז"ל במרוקו לפני כשלש מאות שנה

ורבם של מקובלי מרוקו הנודעים

והוא הראשון שפירש את כל ספר הזהר ע"פ דרך האר"י ז"ל, תיבה אחר תיבה, בעיון ודקדוק, לא מניח דבר קטן וגדול שאינו מפרשו, והכל בלשון צח ובהיר ומובן לזקן וצעיר, כמו ששבחו הרב חיד"א בשם הגדולים

ולסיבת גודלו והקיפו של החיבור, נותר גנוז עד עתה בכתב יד, ואליו נכספו חכמי הדורות לראותו, ועתה זכינו להוציא לאור את רובו מתוך כתב יד המחבר עצמו, וחלקו מכת"י תלמידיו

עתה הופיעו שני הכרכים האחרונים המסיימים את הסדרה

 הפירוש מופיע סביב ספר הזהר המוגה ע"פ דפוס וילנא, שניהם מקוטעים ומפוסקים באופן המועיל ומקל על הלימוד

ונכלל בו ספר "חידושי מהרי"ם" והוא חידושי ופירושי הרב המחבר על התורה, נ"ך ומועדים, פירושים נוספים על הזהר, והגהות על כתבי האר"י ז"ל

כתיבת תגובה