משנת צדיקים – על הלכות מילה ופדיון / מוהר"ר מיכאל טירני זיע”א

ספר חדש מבית מכון "אהבת שלום" – "משנת צדיקים" על הלכות מילה ופדיון ‬

ספר חדש מבית מכון "אהבת שלום" – "משנת צדיקים" על הלכות מילה ופדיון הבן
למוהר"ר מיכאל טירני זיע”א, מחשובי רבני פאדובה, ותלמיד מובהק של הרמח"ל ז"ל.
פסקי דינים מסודרים בלשון משנה, עם פירוש והרחבות "גולת הזהב" מאת המחבר, בארבעה חלקים:
בבא קמא – מילת בנים,
בבא מציעא – מילת עבדים,
בבא בתרא – מילת גרים, ובו פרק על מעלות המילה,
ספר משנת חסידים [עם "גביע הכסף"] על הלכות פדיון הבן.
בספר כלולים מנהגים, פסקי דינים ושמועות מחכמי דורו, שלא נודעו מעולם.
יוצא לאור עולם לראשונה מכת"י, בתוספת מבוא לתולדות המחבר, תוכן עניינים, מפתח נושאים ומפתח מקורות.
מחיר: 60 ש"ח

כתיבת תגובה