סמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

סמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

מהדורה קמא ובתרא ע"פ כתבי יד קדומים עם כל המפרשים ראשונים ואחרונים מכתבי יד ודפוסים ראשונים בתוספת מבוא מקורות ביאורים ציונים וילקוט שינויי נוסחאות.

כתיבת תגובה